8 thoughts on “จำทางขึ้นใจ (Finale) Sing-A-Long | We Know the Way (Finale) Thai

  1. โมอน่าเป็นคนฟิลิปินส์หรือฮาวายเหรอครับ

  2. โมอาน่าร้องเพลงเพราะมากอย่ากร้องเพลงเป็นบ้างจังต้องทำอยากไงค่ะ

  3. พี่เนทสครับผมว่าควรปรับปรุงคลิปให้ดีนะ Butda says:

    โมอาน่าไม่ไดร้องเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *